எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. (குறள்:467)
A task should be undertaken only after careful planning: Reviewing a plan after the task is taken up will be totally wrong. (Thirukural 467)

Nuts & Dry Fruits There are 10 products.

Showing 1 - 10 of 10 items
Showing 1 - 10 of 10 items