எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. (குறள்:467)
A task should be undertaken only after careful planning: Reviewing a plan after the task is taken up will be totally wrong. (Thirukural 467)

Powders There are 34 products.

Showing 1 - 34 of 34 items
Showing 1 - 34 of 34 items